Stypendia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów i Reklamy zapewnia różne rodzaje pomocy materialnej swoim studentom. Poniżej przedstawiamy ogólne warunki i zasady przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Szczegóły dostępne w Regulaminie świadczeń Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy.

Stypendium Rektora

To rodzaj wsparcia materialnego, o które mogą starać się studenci uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, inne osiągniecia naukowe, artystyczne lub sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta i obejmuje kolejne semestry: zimowy (X-II) i letni (III-VII). O stypendium Rektora nie może ubiegać się student, który powtarza przedmiot, semestr lub rok, a także student, który wznowił naukę po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku.

Stypendium socjalne

To rodzaj pomocy materialnej, o która mogą starać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Podstawą decyzji o przyznaniu stypendium jest udokumentowana trudna sytuacja finansowa studenta lub jego rodziny. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta i obejmuje kolejne semestry: zimowy (X-II) i letni (III-VII).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

To rodzaj subwencji, o którą mogą starać się studenci z niepełnosprawnością poświadczoną orzeczeniem odpowiedniej instytucji. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta jest niezależne od jego sytuacji materialnej. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta i obejmuje kolejne semestry: zimowy (X-II) i letni (III-VII).

Zapomoga

To rodzaj doraźnej pomocy materialnej dla studentów, którzy w sposób nagły i niespodziewany (losowy) znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to można uzyskać maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego (jednak nie z tego samego powodu). Zdarzenia stanowiące podstawę złożenia wniosku powinny być możliwie dobrze udokumentowane. Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta.

Wnioski o stypendia i zapomogi należy składać w języku polskim. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, dowody w postępowaniu, w tym strony tytułowe publikacji przedstawianych do wniosku o stypendium rektora, powinny być przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia, organ może zażądać przedstawienia przez stronę tłumaczenia dokonanego przez biegłego tłumacza.

Dokumenty do pobrania:

Inne stypendia, o które mogą się starać studenci Wyższej Szkoły Biznesu Mediów i Reklamy:

Oceń:

Stypendia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

  • Aktualnie 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (1654 głosy)