Nowe studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w WSR

≡ 29 lipiec, 2014

Począwszy od roku akademickiego 2014/15 Warszawska Szkoła Reklamy wprowadza do swojej oferty edukacyjnej studia licencjackie z zakresu strategii reklamy i public relations. Studia są realizowane we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną, trwają 3 lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności Strategia reklamy i public relations.

Program nauczania uwzględnia standardy kształcenia opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów dziennikarskich, natomiast wszystkie przedmioty specjalizacyjne dotyczą komunikacji marketingowej (reklamy, PR i pozostałych form promocji). Zagadnienia związane z reklamą, public relations i mediami rozpatrywane są wieloaspektowo: zarówno w ujęciu organizacyjnym i strategicznym, jak również od strony twórczej. Takie podejście pozwala na kształcenie absolwentów posiadających wiedzę i praktyczne umiejętności zarówno z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, jak również z zakresu reklamy.

Studia podzielone są na trzy części odpowiadające trzem różnym, powiązanym ze sobą obszarom tematycznym. Na pierwszym roku studenci poznają teorię i praktykę działań reklamowych. Wiedza o mechanizmach współczesnej reklamy, jej formach medialnych oraz rynku, jest podstawą do uzyskania praktycznych umiejętności z zakresu planowania i organizowania działań reklamowych, tworzenia i produkcji przekazów reklamowych, a także budżetowania i badania skuteczności reklamy. Reklama jest tu powiązana z innymi formami promocji, które z kolei stanowią jeden z elementów marketingu.

Drugi rok poświęcony jest pogłębianiu wiedzy o współczesnych mediach, także z perspektywy ekonomiki i zarządzania, psychologicznej, prawnej i etycznej. Daje to możliwość ćwiczenia efektywnej komunikacji w ramach działań z zakresu public relations oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej. Studenci poznają i ćwiczą w praktyce różne techniki PR, zarówno klasyczne, jak i innowacyjne (w tym e-PR). Dopełnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu PR jest poznawanie prawideł marketingu politycznego, a także zarządzania informacją w sferze publicznej – wszystko to od strony warsztatowej.

Na trzecim roku studenci, dysponując już wiedzą o mediach, reklamie i PR, zapoznają się z tajnikami dziennikarstwa. Wiedza o formach i gatunkach dziennikarskich oraz ćwiczenia z tego zakresu owocują samodzielnymi próbami twórczości. Prace, nie tylko o charakterze dziennikarskim, realizowane są w różnych mediach: poza słowem mówionym i pisanym, studenci wykorzystują fotografię, rysunek, infografikę i film. Całości dopełniają zajęcia z pisania kreatywnego (copywritingu) i scenopisania. W trakcie trzeciego roku studiów powstaje praca licencjacka w formie projektu twórczego.

Uzupełnieniem studiów są starannie zaplanowane, uwzględniające potrzebę praktyki pracy analitycznej i twórczej w terenie, wyjazdy plenerowe: poświęcone reklamie (I rok), mediom (II rok) i dziennikarstwu (III rok).

Program studiów może być również realizowany jako zestaw trzech rocznych kursów menedżerskich dających odpowiednio tytuły: specjalista ds. reklamy, specjalista ds. mediów i public relations, specjalista ds. komunikacji społecznej. Uczestnictwo w zajęciach i warsztatach kursowych nie wymaga posiadania matury.

Absolwentami pełnego toku studiów (lub zestawu kursów) są osoby wszechstronnie i od strony praktycznej przygotowane do pracy w branży reklamowej. Miejscem ich pracy mogą być agencje reklamowe, redakcje lub biura reklamy mediów, ale także przedsiębiorstwa różnych branż prowadzących działania reklamowe, promocyjne i inne z zakresu komunikacji marketingowej. Absolwent studiów dziennikarskich w specjalności Strategia reklamy i PR świetnie odnajduje się jako specjalista-praktyk działań public relations i komunikacji społecznej. Posiada umiejętności posługiwania się słowem pisanym i mówionym, wypowiadania się
i komunikowania perswazyjnego w różnych mediach, nie boi się wystąpień publicznych. O przewadze kończących te studia nad innymi kandydatami do pracy decydują przede wszystkim posiadane i udokumentowane w intermedialnym portfolio praktyczne umiejętności.

Realizując wspólnie unikatowy i wyraźnie nastawiony na warsztat i praktykę program studiów, obie szkoły wykorzystują tu swoje wieloletnie doświadczenia: WWSH jako wiodąca uczelnia kształcąca młodych adeptów dziennikarstwa, a WSR jako szkoła ucząca praktycznych umiejętności w zakresie nie tylko reklamy, ale również grafiki, fotografii, filmu.

Zajęcia odbywają się głównie w siedzibie WSR na Ursynowie (ul. Szolc-Rogozińskiego 3), wybrane zajęcia (w formie scalonych jednodniowych sesji) odbywają się w siedzibie WWSH na Woli (ul. Bema 87). Szczegółowy program studiów (wykaz realizowanych przedmiotów) oraz tabelę opłat czesnego stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

/-/ Agnieszka Križ, dziekan Wydziału Nauk Społecznych WWSH
/-/ dr Tomasz Bohun, rektor WWSH
/-/ Artur Waczko, prezes Zarządu WSR
/-/ Sławomir Wojtkowski, dyrektor WSR, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych WWSH

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem tematyką reklamy oraz zintegrowanymi metodami nauczania (studia + warsztatowe kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych) Warszawska Szkoła Reklamy i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna uruchamiają wspólnie w roku akademickim 2014/15 także 2-letnie uzupełniające studia magisterskie z obszaru reklamy (na kierunku Kulturoznawstwo: reklama we współczesnych teoriach kultury, reklama a sztuka, społeczny wpływ reklamy, reklama w nowych mediach) oraz pakiet rocznych studiów podyplomowych poświęconych: strategii reklamy, mediom i komunikacji PR oraz dziennikarstwu i komunikacji społecznej.

Oceń:

Nowe studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w WSR

  • Aktualnie 4.78/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 4.8/5 (23 głosy)